ДОГОВІР

ПРО НАДАННЯ ПОСЛУГ З ОРГАНІЗАЦІЇ КІБЕРБЕЗПЕКИ РОБОЧИХ МІСЦЬ
№101218 від 17 грудня 2018 року
(на умовах публічної оферти)

Виконавець: Товариство з обмеженою відповідальністю «ІнфоОберіг», в особі Директора Андрія Дмитровича Прокопенка (далі – Виконавець), що діє на підставі Статуту, відповідно до ст. 641 Цивільного кодексу України, та

Фізична особа, в т.ч. приватний нотаріус, інша само зайнята особа (далі – Замовник), який звернеться у встановленому порядку до підрозділу Компанії Виконавця безпосередньо, або через сайт Виконавця, та який має відповідним чином технічно оснащене робоче місце (робочі місця), яке (які) дозволяє (ють) отримати послуги з організації кібербезпеки робочих місць, уклали даний Договір (далі - Договір) про наступне:

1. ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ ТА ВИЗНАЧЕННЯ

Публічна оферта – пропозиція Виконавця, адресована будь-якій фізичній особі в тому числі приватному нотаріусу, іншій самозайнятій особі у відповідності зі статтею 641 Цивільного кодексу України, укласти з ним договір про надання Послуг, що містяться в публічній оферті.

Договір – правочин про надання та отримання послуг з організації кібербезпеки робочих місць (далі за текстом – Послуги), укладений між Виконавцем і Замовником на умовах Публічної оферти в момент акцепту Замовником її умов (далі за текстом – Договір).

Замовник - споживач послуг з організації кібербезпеки робочих місць – фізична особа, в тому числі приватний нотаріус, інша самозайнята особа, яка отримує Послуги на умовах цього Договору.

Акцепт – повна й безумовна згода Замовника на укладення Договору на умовах, визначених публічною офертою.

Плата за послуги - фіксований платіж або фіксовані платежі, який (які) встановлює Виконавець для Замовника за можливість отримувати Послуги відповідно до умов даного Договору на постійній основі в залежності від обраного Тарифного пакету (плану) Послуг, незалежно від факту отримання послуг. Послуги вважаються наданими якісно та в повному обсязі і підлягають оплаті у випадку, якщо Виконавець забезпечив безперешкодну можливість отримання Послуг Замовником, відповідно до обраного Тарифного пакету (плану) Послуг на умовах, визначених даним Договором, проте, Замовник вирішив такими послугами не користуватись взагалі або частково та/або не виконав повністю або частково затверджений Виконавцем Протокол безпеки, який є невід’ємною частиною даного Договору.

Система «ІнфоОберіг» - апаратно-програмний комплекс технічних, адміністративних засобів, Політик безпеки, направлений на організацію кібербезпеки робочих місць Замовників, що включає в себе, зокрема, але не виключно,: клієнтський програмний модуль, який встановлюється на кінцевому обладнанні Замовника та серверну інфраструктуру Виконавця.

Заявка Замовника – інформація, що надається Замовником Виконавцю у письмовій формі відповідно до Затвердженої форми, яка є додатком до даного Договору і становить його невід’ємну частину. Вказана Заявка підписується та надсилається Замовником на електронну адресу Виконавця suport@infooberig.com

Інтернет - всесвітня інформаційна система загального доступу, яка логічно зв'язана глобальним адресним простором та базується на Інтернет-протоколі, визначеному міжнародними стандартами.

Кінцеве обладнання Замовника - стаціонарний комп'ютер та/або ноутбук, що належить на праві власності або знаходиться у користуванні Замовника та використовується ним для здійснення своєї професійної діяльності і забезпечує доступ до Послуг. Кінцеве обладнання Замовника повинно відповідати наступним критеріям: містити мережевий інтерфейс з наявним доступом до мережі Інтернет; бути оснащеним операційною системою Windows «7» або більш пізньою версією; обсяг оперативної пам’яті - не менше 2 ГБ.

Виконавець - суб'єкт господарювання, який має право на здійснення діяльності з надання Послуг, що є предметом даного Договору.

Особовий рахунок Замовника - форма обліку індивідуальних для кожного Замовника відомостей, що відображає надходження платежів Замовника і витрачання цих коштів на оплату Послуг за цим Договором

Офіційний веб-сайт Замовника: WWW-сервер Виконавця, на якому знаходиться необхідна інформація для використання Послуг. WEB-сайт Виконавця розміщений та доступний в мережі Інтернет за адресою: www.infooberig.com

Підключення (відключення) кінцевого обладнання - з'єднання (від'єднання) кінцевого обладнання Замовника до (від) системи «ІнфоОберіг».

Послуги - Продукт діяльності Виконавця, спрямований на задоволення потреб Замовника у сфері забезпечення кібербезпеки робочих місць Замовника, в залежності від обраного ним Тарифного пакету (плану) Послуг, на умовах, визначених даним Договором.

Припинення надання послуг - припинення надання Послуг тимчасово, до усунення причин, що призвели до цього припинення, або у зв'язку з відключенням кінцевого обладнання Замовника, в тому числі у разі невиконання Замовником своїх зобов'язань за Договором.

Тарифний план (пакет) – сукупність технічних і вартісних параметрів, взаємозв'язаних між собою, які визначають обсяг і вартість основних Послуг, що надаються Замовнику. Замовник, підписуючи Заяву про приєднання до даного Договору повинен в тому числі обрати конкретний Тарифний план (пакет) з урахуванням умов якого і будуть надаватись Послуги Виконавцем.

Розрахунковий період — проміжок часу, який обраховується з відповідної дати, в яку було здійснено підключення кінцевого обладнання Замовника до системи «ІнфоОберіг» та має визначену тривалість, відповідно до обраного Тарифного плану (пакету) Послуг.

Місце надання Послуг - чітко визначена Замовником адреса, за якою він бажає отримувати Послуги. Місце надання Послуг особисто визначається Замовником у Заяві про приєднання до Договору.

Державні реєстри (в т.ч. Єдині),  — автоматизовані системи обліку інформації про осіб, майно, документи, тощо, які створюються та ведуться державою через відповідним чином уповноважених суб’єктів,  з метою реалізації своїх функцій, та доступ до яких надано Замовнику відповідно до норм чинного законодавства України.

Інцидент кібербезпеки (далі - кіберінцидент) - подія або ряд несприятливих подій ненавмисного характеру (природного, технічного, технологічного, помилкового, у тому числі внаслідок дії людського фактора) та/або таких, що мають ознаки можливої (потенційної) кібератаки, які становлять загрозу безпеці систем електронних комунікацій, систем управління технологічними процесами, створюють імовірність порушення штатного режиму функціонування таких систем (у тому числі зриву та/або блокування роботи системи, та/або несанкціонованого управління її ресурсами), ставлять під загрозу безпеку (захищеність) електронних інформаційних ресурсів через кінцеве обладнання Замовника.

Кібератака - спрямовані (навмисні) дії в кіберпросторі, які здійснюються за допомогою засобів електронних комунікацій (включаючи інформаційно-комунікаційні технології, програмні, програмно-апаратні засоби, інші технічні та технологічні засоби і обладнання) та спрямовані на досягнення однієї або сукупності таких цілей: порушення конфіденційності, цілісності, доступності електронних інформаційних ресурсів, що обробляються (передаються, зберігаються) в комунікаційних та/або технологічних системах, отримання несанкціонованого доступу до таких ресурсів; порушення безпеки, сталого, надійного та штатного режиму функціонування комунікаційних та/або технологічних систем; використання комунікаційної системи, її ресурсів та засобів електронних комунікацій для здійснення кібератак на інші об’єкти кіберзахисту через кінцеве обладнання Замовника;

Кіберзахист - сукупність організаційних, правових, інженерно-технічних заходів, а також заходів криптографічного та технічного захисту інформації, спрямованих на запобігання кіберінцидентам, виявлення та захист від кібератак, ліквідацію їх наслідків, відновлення сталості і надійності функціонування кінцевого обладнання Замовника відповідно до умов, передбачених даним Договором та обраним Замовником Тарифним планом (пакетом).

ІР-адреса — унікальний ідентифікатор кінцевого обладнання Замовника, що ідентифікує кінцеве обладнання Замовника в мережі.

VPN-тунель, який створюється між двома вузлами, дозволяє приєднаному Замовнику бути повноцінним учасником віддаленої мережі і користуватись її сервісами — внутрішніми сайтами, базами, політиками виходу в Інтернет.

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

2.1 Виконавець надає Замовнику Послуги за умови можливості отримувати послуги відповідно до умов даного Договору, а Замовник зобов’язується своєчасно їх оплачувати відповідно до умов цього Договору та вимог чинного законодавства України.

2.2 Послуги поділяються на основні та додаткові.

2.3 Основними Послугами є:

2.3.1. забезпечення кіберзахисту кінцевого обладнання Замовника 24×7×365;

2.3.2. автоматизований пошук вразливостей та оцінка захищеності кінцевого обладнання Замовника, формування та направлення періодичного звіту Замовнику про кіберзагрози, що були направлені на його кінцеве обладнання, відповідно до умов обраного Тарифного плану (пакету) Послуг;

2.3.3. Налаштування персональної політики безпеки Замовника, з можливістю внесення змін, відповідно до умов обраного Тарифного плану (пакету).

2.3.4. Обмеження доступу кінцевого обладнання Замовника до ресурсів мережі інтернет, які можуть містити кіберзагрози для кінцевого обладнання Замовника та / або з яких можуть здійснюватись кібератаки на кінцеве обладнання Замовника, відповідно до умов, передбачених затвердженими Виконавцем політиками безпеки.

2.3.5. Блокування доступу до мережі інтернет кінцевого Обладнання Замовника при виявленні кіберінциденту та/або кібератаки на кінцевому обладнанні Замовника для запобігання можливості роботи з Державними реєстрами та крадіжки або копіювання персональних даних та інформації про клієнтів Замовника відповідно до затверджених Виконавцем Протоколів безпеки;

2.3.6. У випадку кібератаки (інциденту) надання юридичного супроводу, відповідно до умов обраного Тарифного плану (пакету).

2.3.7. Надання технічного супроводу (реагування на інцидент) у випадку кіберінциденту та/або кібератаки, відповідно до умов обраного Тарифного плану (пакету).

2.3.8.Технічна підтримка Замовника по телефону, месенджерам, e-mail відповідно до політики безпеки 24×7, або в іншому режимі, відповідно до умов обраного Тарифного плану (пакету).

2.3.9. Виїзд інженера – співробітника Виконавця, відповідно до умов обраного Тарифного плану (пакету).

2.4 Додатковими послугами є:

2.4.1 надання інформації та матеріалів про Товариство і Послуги для розміщення на сайті, в соціальних мережах Замовника;

2.4.2. постачання Замовнику настільної конструкції та/або наліпки (наклейки) «Кіберзахищений офіс» або «Кіберзахищений нотаріус», відповідно до умов обраного Тарифного плану (пакету).

2.4.3. Дослідження інформації на кінцевому обладнанні Замовника з наданням експертного висновку з цифровими доказами про кіберінцидент, який може бути використано в якості належного доказу факту вчинення кібератаки на кінцеве обладнання Замовника, який може бути наданий до суду, Мін’юсту, Нотаріальної палати України, НАІС, правоохоронних органів, тощо. Експертний висновок готується спеціалістами випробувального центру «CyberLab» ТОВ «Лабораторія Комп’ютерної Криміналістики» (Атестат про акредитацію зареєстрований в Реєстрі за №2Н1421 12 грудня 2016 року. Компанія пройшла акредитацію за стандартом ISO 17025 «Загальні вимоги до компетентності випробувальних та калібрувальних лабораторій» в сфері комп’ютерно-технічних експертиз та досліджень.)

2.4.4 інші послуги, що може надавати Виконавець в межах цього Договору.

2.5 Параметри, обсяг та вартість послуг визначені умовами Тарифних планів (пакетів).

3. ПОРЯДОК УКЛАДЕННЯ ДОГОВОРУ

3.1 Всі умови Договору, викладені в цій Публічній оферті, є обов’язковими для Замовника та Виконавця. Перед початком отримання Послуг кожний Замовник зобов’язаний ознайомитися з умовами цього Договору. Якщо Замовник не згодний з умовами Договору, він не вправі користуватися Послугами. Відповідно, Замовник, який підписав Заяву про приєднання до Договору (Додаток №1 до Договору) вважається ознайомленим та таким, що погоджується з усіма умовами даного Договору.

3.2 Договір про надання Послуг укладається шляхом надання згоди Замовником на приєднання до запропонованого Договору в цілому, шляхом акцепту (прийняття) всіх істотних умов Договору, без підпису письмового примірника Договору сторонами. Дійсний Договір має юридичну силу відповідно до ст. 633 ЦК України і є рівносильним Договору, підписаному сторонами.

3.3 Безумовний акцепт умов Договору відповідно до ст.ст. 205, 642 ЦК України полягає в здійсненні Замовником наступних конклюдентних дій, направлених на отримання послуг:

3.3.1 Заповнення Замовником всіх обов’язкових граф Заяви про приєднання до Договору, підпис і надання Замовником Виконавцю Заяви про приєднання до Договору.

4. ОРГАНІЗАЦІЙНІ ТА ТЕХНІЧНІ УМОВИ НАДАННЯ ТА ОТРИМАННЯ ПОСЛУГ

4.1 Умови надання Послуг:

4.1.1 наявність у Виконавця технічної можливості для надання Замовнику обраного пакету послуг. Під технічною можливістю розуміється наявність у Замовника стаціонарного комп’ютера, ноутбука з доступом до мережі Інтернет, оснащений операційною системою Windows «7» або більш пізньою версією з наявним обсягом оперативної пам’яті - не менше 2 ГБ;

4.1.2 ознайомлення Замовника з умовами цього Договору;

4.1.3 оформлення Замовником письмової Заяви про приєднання до даного Договору із зазначенням замовленого виду Тарифного пакету (плану) Послуг;

4.1.4 внесення Замовником на розрахунковий рахунок Виконавця платежу за Договором згідно з обраним Тарифним планом (пакетом);

4.1.5 виконання Замовником Інструкції по підключенню та активації Послуг;

4.1.6 реєстрація Замовника із використанням ідентифікаторів в системі «ІнфоОберіг».

4.2 Виконавець після виконання Замовником вимог п.п. 4.1.1. -4.1.6. п. 4.1 організовує кіберзахист робочого місця Замовника.

4.3 Відлік строку дії відповідного Тарифного плану (пакету) починається з моменту його активації, з цього ж моменту починають надаватись (активуються) Послуги, що надаються Виконавцем Замовнику за даним Договором (порядок та умови підключення та активації Послуг передбачені Інструкцією по підключенню та активації Послуг).

4.4 Сертифікат, що генерується системою «ІнфоОберіг» є основою для ідентифікації кінцевого обладнання Замовника. На кожну одиницю кінцевого обладнання Замовника генерується унікальний сертифікат «ІнфоОберіг», відповідно до обраного Замовником Тарифного плану (пакету). Виконавець надає Замовнику інструменти для забезпечення кіберзахисту кінцевого обладнання Замовника включаючи, але не обмежуючись наступними інструментами:

  • захищений VPN;
  • проведення двохфакторної автентифікації;
  • інформування про підключення до Державних реєстрів через кінцеве обладнання Замовника;
  • антивірусне програмне забезпечення з високим рівнем захисту;
  • Firewall наступного покоління;
  • використання Правил і інструкцій, передбачених політиками безпеки, затверджених Виконавцем.

Використання Замовником цих інструментів є обов‘язковим.

4.5 Виконавець надає основні Послуги Замовнику за часовою схемою (24/7/365).

4.6 Порядок замовлення, отримання, надання та припинення Послуг визначається Тарифними планами (пакетами) Послуг та Інструкцією по підключенню та активації Послуг, та/або Політиками безпеки, які є невід'ємною частиною Договору, затверджуються внутрішніми документами Виконавця та розміщуються на Офіційному сайті Виконавця не менше ніж за 15 днів до введення їх в дію.

4.7 Замовник доручає Виконавцю, а Виконавець зобов‘язаний вести облік обсягу та вартості наданих Послуг, своєчасності і повноти платежів за їх споживання. Вищезазначений облік здійснюється автоматизованою системою обліку. Замовник погоджується, що до такої автоматизованої системи обліку буде включено відомості про Замовника, які буде надано ним Виконавцю при укладені та виконанні Договору.

4.8 На підставі Заяви про приєднання до Договору Виконавець відкриває Замовнику персональний Особовий рахунок (ОР), номер якого унікальний. На ОР Замовника враховуються обсяги наданих Виконавцем Послуг, а також всі платежі Замовника.

4.9 Замовник через кінцеве обладнання отримує доступ через систему «ІнфоОберіг» до інформаційних ресурсів Інтернет та відповідних сервісів (електронної пошти, Державних реєстрів, web) з урахуванням обраного Тарифного плану (пакету).

4.10 Виконавець припиняє доступ Замовника до Послуг без попереднього попередження, при нульовому балансі Особового рахунка Замовника.

4.11 Виконавець має право припинити доступ Замовника до Послуг, а також відключення кінцевого обладнання Замовника від системи «ІнфоОберіг», у випадку якщо Замовник безпосередньо брав участь або кінцеве обладнання (бездротовий адаптер), мережеві ідентифікатори Замовника було використано за відома та/або згоди Замовника у діях, які Виконавець обґрунтовано вважає такими, що порушують правила й норми передбачені політиками безпеки, затвердженими Виконавцем, або такими, що порушують вимоги чинного законодавства України.

4.12 При виникненні технічних проблем, які ускладнюють або перешкоджають наданню Виконавцем Послуг Замовнику, якщо ці проблеми були пов’язані із проблемами в роботі або виходом з ладу обладнання Виконавця, останній в розумний строк здійснює заходи щодо усунення зазначених проблем і відновлення нормального стану надання Послуг.

5. ПРАВА І ОБОВ'ЯЗКИ ВИКОНАВЦЯ

5.1 Виконавець має право:

5.1.1 вносити зміни і доповнення до умов Договору, повідомлення про такі зміни і доповнення розміщуються на Офіційному сайті Виконавця не менше ніж за 15 (п'ятнадцять) календарних днів до їх введення в дію;

5.1.2 самостійно встановлювати тарифи на Послуги, що ним надаються, крім тих послуг, тарифи на які регулюються державою відповідно до чинного законодавства України. При незгоді з будь-якими змінами до умов цього Договору, зміною тарифів або призначенням нових платежів в доповнення до вже існуючих, Виконавець повинен припинити отримання Послуг. Якщо Замовник по закінченню 15 (п’ятнадцяти) денного терміну з моменту оприлюднення (розміщення) на Офіційному сайті Виконавця продовжує користуватись Послугами, Виконавець вправі вважати, що Замовник згоден із внесеними змінами та доповненнями;

5.1.3 припиняти у встановленому порядку надання Послуг з моменту виникнення нульового балансу на Особовому рахунку Замовника.

5.1.4 проводити планові й позапланові роботи з технічного обслуговування з частковим або повним обмеженням у наданні Послуг, з метою ремонту, технічного обслуговування устаткування і його модернізації, з попереднім повідомленням Замовників, шляхом розміщення інформації про планований строк і тривалість таких робіт на Офіційному сайті Виконавця;

5.1.5 створювати та зберігати архіви з інформацією (в тому числі, але не виключно: інформацією щодо кількості підключень через кінцеве обладнання Замовника до Державних реєстрів; переліку та характеристик кіберзагроз, що були направлені за кінцеве обладнання Замовника), що отримується в процесі користування Замовником Послугами (за виключенням інформації та документів, що стосується клієнтів Замовника та правочинів, що посвідчуються Замовником в ході його професійної діяльності) й розкривати будь-які відомості, якщо це необхідно відповідно до законодавства України, за вимогами уповноважених державних установ та організацій, якщо це не суперечить відповідним конституційним правам громадян та діючому Законодавству України. Вчинення таких дій не означає порушення конфіденційності інформації Замовника;

5.1.6 на підставі даних Автоматизованої системи обліку спожитих Послуг згідно з діючими тарифними планами проводити списання коштів з Особового рахунку Замовника;

5.1.7 інші права, передбачені законодавством України.

5.2 Виконавець зобов'язаний:

5.2.1 Активувати кінцеве обладнання Замовника в системі «ІнфоОберіг» після надання/ надсилання Замовником Виконавцю підписаної та заповненої, відповідно до умов даного Договору, Заяви про приєднання до даного Договору, сплати вартості Послуг на умовах, визначених відповідним Тарифним планом (пакетом) Послуг, виконання Інструкції по підключенню та активації Послуг, виконання інших умов даного Договору;

5.2.2 виявляти та попереджати кібератаки направлені на кінцеве обладнання Замовника;

5.2.3 здійснювати цілодобовий моніторинг кіберзагроз, що несуть ризики для професійної діяльності Замовника і можуть бути реалізовані через несанкціоноване використання кінцевого обладнання Замовника;

5.2.4 використовувати у своїй діяльності дані, що містяться в щоденно оновлюваній базі кіберзагроз, вразливостей і комп’ютерних вірусів;

5.2.5 Забезпечити захищений доступ Замовника через кінцеве обладнання Замовника до Державних реєстрів, з якими він працює/користуються у своїй професійній діяльності 24×7×365;

5.2.6 проводити автоматизований пошук вразливостей та оцінювати захищеність кінцевого обладнання Замовника, формувати та направляти періодичні звіти Замовнику про кіберзагрози, що були направлені на його кінцеве обладнання, відповідно до умов обраного Тарифного плану (пакету) Послуг.

5.2.7 налаштувати персональну політику безпеки Замовника, з можливістю внесення змін відповідно до умов обраного Тарифного плану (пакету).

5.2.8 обмежити доступ кінцевого обладнання Замовника до ресурсів, які створюють кіберзагрози для безпечної роботи системи «ІнфоОберіг» та/або кінцевого обладнання Замовника.

5.2.9 блокувати роботу кінцевого Обладнання Замовника при виявленні нестандартної поведінки користувача (Замовника) для запобігання можливості роботи з Державними реєстрами та крадіжки або копіювання персональних даних та інформації про клієнтів Замовника відповідно до затверджених Виконавцем Протоколів безпеки;

5.2.10 на вимогу Замовника Провести експертизу та підготувати експертний висновку з цифровими доказами про проведену кібератаку (інцидент), який може бути використано в якості належного доказу фактів вчинення кібератаки на кінцеве обладнання Замовника та може бути наданий до суду, Мін’юсту, Нотаріальної палати України, НАІС, правоохоронних органів, тощо. Експертизу та Експертний висновок провести/підготувати із залученням спеціалістів випробувального центру «CyberLab» ТОВ «Лабораторія Комп’ютерної Криміналістики» (Атестат про акредитацію зареєстрований в Реєстрі за №2Н1421 12 грудня 2016 року. Компанія пройшла акредитацію за стандартом ISO 17025 «Загальні вимоги до компетентності випробувальних та калібрувальних лабораторій» в сфері комп’ютерно-технічних експертиз та досліджень.)

5.2.11 забезпечити юридичний супровід у випадку успішно проведеної кібератаки Замовника, відповідно до умов обраного Тарифного плану (пакету). Юридичний супровід забезпечується штатними або залученими Виконавцем фахівцями. Юридичний супровід також включає в себе надання пакету проектів документів щодо захисту порушених прав та інтересів фізичної особи, в тому числі приватного нотаріуса, іншої самозайнятої особи, яка стала жертвою кібератаки та покрокової інструкції дій для Замовника у таких випадках;

5.2.12 забезпечити технічну підтримку Замовника по телефону, месенджерам, e-mail відповідно до умов Тарифного плану (пакету) протягом терміну дії Договору.

5.2.13 забезпечити виїзд інженера – співробітника Виконавця, відповідно до умов обраного Замовником Тарифного плану (пакету). Працівник Виконавця зобов’язаний пред'являти посвідчення Замовнику.

5.2.14 проводити оновлення комп’ютерних програм Замовника на умовах, передбачених Політиками безпеки та обраним Тарифним планом (пакетом).

5.2.15 вести облік обсягу та вартості наданих Послуг Замовнику;

5.2.16 надавати Послуги якісно, в повному обсязі відповідно до обраного Тарифного плану (пакету) Замовником та умов Договору;

5.2.17 забезпечувати правильність застосування Тарифів та своєчасність інформування Замовника про їх зміну;

5.2.18 надавати Послуги в строки, передбачені Договором;

5.2.19 виконувати інші обов'язки відповідно до законодавства України.

6. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ЗМОВНИКА

6.1 Замовник має право на:

6.1.1 своєчасне отримання замовлених Послуг відповідно до обраного тарифного плану встановленої якості;

6.1.2 своєчасне інформування Виконавцем про підключення до Державного реєстру (рів) через кінцеве обладнання Замовником шляхом направлення Замовнику e-mail, смс повідомлень або повідомлень з використанням месенджерів відповідно до умов і правил, передбачених Політиками безпеки, затвердженими Виконавцем.

6.1.3 отримання періодичних звітів від Замовника про кіберзагрози, що були направлені на кінцеве обладнання Замовника відповідно до умов обраного Замовником Тарифного плану (пакету).

6.1.4 блокування роботи кінцевого Обладнання Замовника при виявленні нестандартної поведінки користувача (Замовника) для запобігання можливості роботи з Державними реєстрами та крадіжки або копіювання персональних даних та інформації про клієнтів Замовника відповідно до затверджених Виконавцем Протоколів безпеки;

6.1.5 вимагати у Виконавця забезпечення проведення експертизи та підготовки експертного висновку з цифровими доказами про проведену кібератаку (інцидент), який може бути використано в якості належного доказу фактів: вчинення кібератаки на кінцеве обладнання Замовника та може бути наданий до суду, Мін’юсту, Нотаріальної палати України, НАІС, правоохоронних органів, тощо.

6.1.6 юридичний супровід у випадку успішно проведеної кібератаки кінцевого обладнання Замовника, відповідно до умов обраного Замовником Тарифного плану (пакету).

6.1.7 технічну підтримку по телефону, месенджерам, e-mail на умовах, передбачених обраним Замовником Тарифним планом (пакетом).

6.1.8 виїзд інженера – співробітника Виконавця, відповідно до умов обраного Тарифного плану(пакету). Працівник Виконавця зобов’язаний пред'являти посвідчення Замовнику.

6.1.9 оновлення комп’ютерних програм на умовах, передбачених обраним Тарифним планом (пакетом);

6.1.10 повернення сплаченої ціни Договору у випадку, якщо Замовником належним чином були виконані умови затверджених Виконавцем Політик безпеки та умов даного Договору, проте кібератака була фактично здійснена і в результаті було викрадено/скопійовано персональні та/або ідентифікуючі дані та документи Замовника та/або його клієнтів, які не можливо було отримати іншим шляхом, ніж в результаті такої кібератаки або проведено дії в Державному реєстрі (рах) від імені Замовника, використовуючи його персональні коди доступу та/або кінцеве обладнання Замовника без відома та згоди Замовника. Сторони погодили, що в такому разі Замовнику повертається фактично сплачена останнім ціна Договору з використанням чи без використання коефіцієнту, в залежності від обраного Замовником Тарифного плану (пакету). Компенсація Замовнику збитків, упущеної вигоди чи будь-якої іншої шкоди в такому випадку Виконавцем не здійснюється.

6.1.11 відмову від Послуг у порядку, встановленому Договором;

6.2 Замовник зобов'язується:

6.2.1 виконувати умови цього Договору, здійснювати оплату замовлених Послуг у розмірах та в строки, встановлені цим Договором;

6.2.2 письмово повідомляти Виконавця про зміну поштових або платіжних реквізитів та інших обов'язкових реквізитів, які були вказані Замовником в Заяві про приєднання до Договору або надані Виконавцю в ході виконання Договору у місячний строк з моменту виникнення таких обставин;

6.2.3 не допускати використання кінцевого обладнання Замовника, зовнішнього бездротового адаптеру для вчинення протиправних дій або дій, що суперечать інтересам національної безпеки, оборони та охорони правопорядку, порушують громадський порядок та посягають на честь і гідність громадян;

6.2.4 утримувати у справному стані кінцеве обладнання Замовника;

6.2.5 неухильно дотримуватись правил та інструкцій, що містяться в Політиках безпеки, затверджених Виконавцем та умов даного Договору;

6.2.6 не допускати дій, що можуть створювати загрозу для безпеки експлуатації кінцевого обладнання Замовника;

6.2.7 повідомляти, у тому числі письмово, на запит Виконавця інформацію щодо кінцевого обладнання Замовника, яке використовується для отримання Послуг;

6.2.8 самостійно стежити за станом свого Особового рахунку, не допускати нульового розміру балансу Особового рахунку. Стан особового рахунку Замовника контролює, використовуючи сторінку персональної статистики на Офіційному сайті Виконавця;

6.2.9 забезпечити регулярний перегляд вмісту своєї поштової скриньки, реквізити якої було надано Виконавцем в Заяві про приєднання до Договору та інформації, розміщеної на Офіційному сайті Виконавця;

6.2.10 виконувати інші обов'язки відповідно до умов даного Договору та законодавства України.

7. ЦІНИ (ТАРИФИ) НА ПОСЛУГИ ТА ПОРЯДОК І УМОВИ РОЗРАХУНКІВ

7.1 Послуги надаються на умовах попередньої оплати, відповідно до умов обраного Замовником Тарифного плану (політики). Замовник для отримання послуг сплачує Виконавцю:

7.1.1 авансовий платіж, та періодичні платежі у розмірі і порядку, передбаченими обраним Замовником Тарифним планом (пакетом).

7.1.2 всі одноразові платежі, якщо такі необхідні для активації замовлених послуг та Тарифних планів (пакетів).

7.1.3. вартість додаткових послуг, вказаних у переліку послуг, що розміщується на сторінці персональної статистики Замовника на Офіційному сайті Виконавця та/або містяться в обраному Замовником тарифному плані (пакеті) та/або в Рахунку-фактурі, виставленому Виконавцем.

7.2 Розрахунки за Послуги за цим Договором здійснюються Змовником в день підписання та направлення Виконавцю Заяви про приєднання до даного Договору. А у випадку продовження дії Договору, розрахунки за Послуги на наступний розрахунковий період здійснюються Замовником протягом 1 (одного) банківського дня, з моменту завершення попереднього розрахункового періоду.

7.3 Зарахування коштів (поповнення) на Особовий рахунок Замовника здійснюється Виконавцем на підставі проведених оплат Замовником у формі безготівкових платежів в національній валюті на розрахунковий рахунок Виконавця через банківські установи, платіжні термінали або з використанням інших платіжних засобів та платіжних систем (кредитних карток, та ін.), що представлені на Офіційному сайті Виконавця. Датою оплати вважається дата зарахування коштів на розрахунковий рахунок Виконавця, якщо способом оплати не передбачено інше.

7.4 Виконавець припиняє надання послуг у випадку утворення нульового розміру балансу Особового рахунку Замовника до моменту належного поповнення Особового рахунку Замовника при переході на інший тарифний план або переукладення Договору на новий строк.

7.4.1. Замовник має право змінити обраний раніше Тарифний план (пакет) до завершення строку його дії у випадку, якщо вартість нового Тарифного плану (пакету) перевищує вартість раніше обраного і активованого Тарифного плану (пакету). В такому випадку новий Тарифний план (пакет) активується після отримання на електрону адресу Виконавцем підписаної заявки Замовника, доплати Замовником на розрахунковий рахунок Виконавця різниці між вартістю попереднього та нового Тарифних планів (пакетів) обраних Замовником, виконання вимог Інструкції по підключенню та активації Послуг. В інших випадках зміна умов Тарифного плану (пакету) не допускається.

7.5. Виконавець та Замовник розуміють, що відповідно до частини 1 статті 651 Цивільного кодексу України вони можуть встановити підстави для розірвання цього Договору в односторонньому порядку. У зв’язку з цим Виконавець та Замовник погоджуються, що у випадку, якщо Замовник не здійснить належного поповнення свого Особового рахунку протягом трьох банківських днів з моменту настання обов’язку по оплаті Послуг, Договір вважається достроково припиненим (розірваним) на дату, яка припадає на останній день вказаного триденного терміну. У такому випадку вважається, що Договір розірваний за ініціативою Замовника. Виконавець і Замовник визнають юридичну чинність зазначеного у дійсному пункті способу волевиявлення.

7.6 Припинення надання послуг та/або розірвання Договору не звільняє Замовника від оплати вже отриманих послуг та погашення заборгованості перед Виконавцем.

7.7 Замовник самостійно відповідає за правильність і своєчасність зроблених ним платежів.

7.8 Замовники контролюють стан особового рахунку шляхом відвідування сторінки персональної статистики на Офіційному сайті Виконавця.

7.9 Виконавець самостійно встановлює Тарифи та визначає правила тарифікації. Тарифи, встановлені Виконавцем, включають збори й податки, що діють на території України.

7.11 Виконавець має право вносити зміни в діючі Тарифи, які розміщує на Офіційному сайті Виконавця не пізніше ніж за 15 (п'ятнадцять) календарних днів до їх запровадження.

7.13 Повернення Замовнику грошових коштів не здійснюється у разі якщо він не користується Послугами, відмовився від попередньо оплачених Послуг, порушив правила та/або умови, передбачені Політиками безпеки та даним Договором, в результаті чого була проведена кібератака на кінцеве обладнання Замовника.

8. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ТА ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

8.1 Виконавець та Замовник несуть відповідальність за порушення умов цього Договору відповідно до цього Договору і норм чинного законодавства України.

8.2 У випадку несвоєчасної оплати замовлених Послуг Виконавець має право припинити дію даного Договору в односторонньому порядку.

8.3 Сплата Замовником пені, штрафу та правомірне припинення Виконавцем Послуг не звільняє Замовника від обов'язку оплатити надані йому Послуги.

8.4 Виконавець несе перед Замовником за ненадання або неналежне надання Послуг майнову відповідальність:

8.4.1 за ненадання оплачених Послуг - у розмірі оплаченої вартості не наданих послуг.

8.5 Виконавець не несе відповідальність перед третіми особами у разі виникнення у таких осіб претензій або позовних вимог, пов’язаних із нанесенням їм будь-яких втрат або збитків Замовником.

8.6 Відповідальність і ризики, пов'язані із використанням інформаційних ресурсів Інтернет, несе Замовник. Виконавець не дає ніяких гарантій щодо будь-яких товарів, інформації і послуг, що поставляються або надаються через мережу Інтернет та не несе відповідальності:

8.6.1 за будь-які витрати або збитки, які прямо або опосередковано зазнав Замовник внаслідок використання інформаційних ресурсів мережі Інтернет;

8.6.2 за втрати і збитки, що виникли через несанкціонований доступ третіх осіб до ресурсів Змовника;

8.6.3 за прямий або непрямий збиток, заподіяний Замовнику в результаті використання або неможливості використання Послуги;

8.6.4 за якість Послуги - у випадках використання Замовником несертифікованого устаткування, програмного забезпечення, а також при неправильному налаштуванні Замовником програмного забезпечення і устаткування, нехтування повністю або частково інструкціями та/або правилам, передбаченими в Політиках безпеки, затверджених Виконавцем.

8.7 Виконавець не несе відповідальності за нормальне функціонування і доступність окремих сегментів Інтернет. Виконавець не несе відповідальності за затримки, перебої або погіршення якості при наданні послуги, які виникають з причин, що знаходяться поза сферою контролю Виконавця, зокрема пошкодження задіяних в наданні послуги обладнання та комунікацій, недоступність серверів, що знаходяться не під адмініструванням Виконавця, обмеження швидкості адміністраторами серверів, що не є власністю Виконавця, технічної несправності або перебоїв в роботі Держаних реєстрів і таке інше.

8.8 Відсутність технічної можливості для надання Послуг не є підставою для подання Замовником Виконавцю будь-яких претензій та позовів.

8.9 Жодна із Сторін не несе відповідальності за невиконання або неналежне виконання умов даного Договору, якщо це спричинено невідворотними діями за обставин непереборної сили, про які Сторони не могли знати заздалегідь або не могли їх передбачити. До таких обставин відносяться: пожежа, повінь, землетрус, цунамі, смерч, ураган, тайфун, зсуви, селеві потоки, снігові лавини, виверження вулканів та інші природні катаклізми, війни, революції, державні перевороти, страйки, диверсійні та терористичні акти, пограбування, аварії в системі енергозабезпечення та зв'язку, зміни законодавства, дії державних органів та їх посадових осіб, якщо ці обставини безпосередньо впливають на виконання даного Договору, а їх виникнення юридично засвідчені. Протягом цього часу сторони не мають взаємних претензій і кожна зі сторін приймає на себе свій ризик наслідків форс-мажорних обставин.

9. РОЗГЛЯД ЗВЕРНЕНЬ ЗАМОВНИКІВ ТА ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СУПЕРЕЧОК

9.1 Замовник має право подавати Виконавцю заяви, скарги, претензії (далі – звернення ) з питань надання та отримання Послуг. Звернення пред'являються Замовником у письмовому вигляді й підлягають реєстрації у встановленому Виконавцем порядку.

9.2 Звернення, пов'язані з ненаданням, несвоєчасним або неякісним наданням Послуг, приймаються протягом 1 (одного) місяця з моменту виникнення підстав для звернення. Звернення, пред'явлені після закінчення зазначених строків, Виконавцем не розглядаються.

9.3 Розгляд звернень провадиться у встановлений законодавством строк.

9.5 4 Даний Договір, додатки до Договору регулюються законодавством України, та всі спори між Виконавцем та Замовником подаватимуться на розгляд суду за встановленою підвідомчістю та підсудністю відповідно до діючого процесуального законодавства України.

10. СТРОК ДІЇ ТА ЗМІНА УМОВ ДОГОВОРУ

10.1 Даний Договір публічно доводиться до відома усіх Замовників шляхом його розміщення (оприлюднення):

10.1.1 на Офіційному веб-сайті Виконавця: www.infooberig.com

10.2 Цей Договір діє протягом 365 календарних днів. Договір набуває чинності з моменту виконання Замовником вимог п. 3.3.1. Договору.

10.3 Після настання дати припинення Договору, зазначеної у п. 10.2. строк дії Договору продовжується на кожен наступний календарний рік, якщо жодна із сторін за 10 робочих днів до настання цієї дати не повідомить письмово іншу сторону про своє бажання припинити дію Договору.

10.4 В ході його виконання в даний Договір можуть вноситися з ініціативи Виконавця зміни та доповнення, які підлягають офіційному оприлюдненню шляхом розміщення на вказаному сайті Виконавця таких змін не менше ніж за 15 (п'ятнадцять) календарних днів до їх введення в дію:

10.4.1 на Офіційному веб-сайті Виконавця:

10.4.2 в друкованому засобі масової інформації - _ www.infooberig.com та

10.4.3 на дошці оголошення в офісному приміщенні Виконавця.

10.5 При незгоді з будь-якими змінами до умов цього Договору, зміною Тарифів або призначенням нових платежів в доповнення до вже існуючих, Замовник повинен припинити отримання Послуг, письмово повідомивши про це Виконавця. Якщо Замовник по закінченню 15 (п’ятнадцяти) денного терміну з моменту оприлюднення (розміщення) на Офіційному сайті Виконавця продовжує користуватись Послугами, Виконавець вправі вважати, що Замовник згоден із внесеними змінами та доповненнями. Замовник і Виконавець визнають юридичну чинність зазначеного у дійсному пункті способу волевиявлення.

10.6 Припинення (розірвання) договору можливе з ініціативи Виконавця шляхом направлення відповідного письмового повідомлення Замовнику за адресою, вказаною у Заяві про приєднання до Договору, за 10 (десять) календарних днів до дати припинення (розірвання) з підстав, визначених умовами даного Договору.

10.7 Якщо одне або декілька положень даного Договору будуть визнані судом, який має відповідні повноваження, незаконними, недійсними або неможливими до застосування, то такі положення ніяким чином не впливають на законність, дійсність та можливість застосування всіх та будь-яких інших положень даного Договору і тоді Договір повинен вважатися дійсним, як ніби такі незаконні, недійсні або неможливі до застосування положення ніколи не існували. При цьому Сторони погоджуються докласти максимальних зусиль, та в дусі доброї волі здійснити необхідні зміни до Договору, щоб відобразити початкові наміри Сторін цього Договору.

11. ІНШІ УМОВИ

11.1 Якщо в цьому Договорі не передбачено інше, будь-яке повідомлення або документ які передаються однією особою іншій згідно з цим Договором, повинні передаватися на адреси, зазначені в цьому Договорі, або Заяві про приєднання до Договору, і вважаються прийнятими у випадку відправлення поштою рекомендованим листом з описом вкладення, коли воно доставлено на вказану адресу, або через 5 (п’ять) календарних днів після його відправки поштою рекомендованим листом з описом вкладення з оплаченою доставкою в конверті, на вказану адресу.

11.2 Повідомлення або документ, які передаються Виконавцю, вступають в силу лише після їх отримання Виконавцем, та виключно у випадку, якщо вони безпосередньо адресовані до відповідного підрозділу Виконавця, які зазначені у п.12 цього Договору.

11.3. Укладаючи даний Договір Замовник також надає згоду на обробку його персональних даних

12. МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ТА БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ ВИКОНАВЦЯ:

12.1 Товариство з обмеженою відповідальністю «Інфооберіг»

Подпись и печать

Завантажити Dodatok1.docx

Pran Precision

Навігація